Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

 • Piyasa Verileri
 • BİST 100

  10740,41
 • USDTRY

  32,2055
 • EURTRY

  35,0228
 • EURUSD

  1,0875
 • AU ONS

  2442,46

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Bildirimi

Duyuru İçin PDF   -   373 KB

Amaç
BULLS Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi (“BULLS Yatırım” veya “Şirket”), gerçek kişi
müşterilerine ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve
sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.
Şirketimizin gerçek kişi müşterisi olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya
Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri
Sorumlusu” sıfatıyla,
i) Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı
ve ölçülü şekilde,
ii) Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel
halini koruyarak,
kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel
verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda,
yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini bildiririz.
Aydınlatma Metni ile BULLS Yatırım tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan
ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.
2. Gerçek Kişi Müşterilerin Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü
Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir.
Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin
alınacaktır.
Şirketimiz tarafından toplanan ve kullanılan, kişisel veriler özellikle şunlardır:

Kişisel verileriniz, gerek sözleşme ilişkisinin kurulmasından önce gerekse sözleşme ilişkisinin
kurulmasından sonra ve devamı boyunca Şirketimize ibraz etmiş olduğunuz ve üçüncü kişilerden,
kanunlarda öngörülen nedenlerle kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen her türlü bilgi belge ve
doküman aracılığı ile toplanmaktadır.
3.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler
Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak
aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için otomatik olan ya da otomatik olmayan yöntemlerle, KVK
Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde yer alan hükümlere uygun olarak, kanunlarda açıkça öngörülen
hallerde, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde, BULLS Yatırım’ın hukuki
yükümlülüklerini yerine getirmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin
zorunlu olması hallerinde veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ve
BULLS Yatırım’ın meşru menfaatleri gereği işlenmektedir.
Kişisel verileri işleme amaçları şirket politikaları ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz
doğrultusunda güncellenebilecek olup, özellikle;
• Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hesap açılması,
• Takasbank nezdinde hesap açılması,
• Hesap ekstresi gönderilmesi,
• Şirketimiz nezdindeki hesapların tanımlanması ve güncellenmesi,
• Sakıncalı müşteri sürecinin yürütülmesi,
• Uyuşmazlık, iç denetim ve sorgulama süreçlerinin yürütülmesi,
• Müşteri şikâyet süreçlerinin yönetilmesi,
• İç kontrol süreçlerinin yürütülmesi,
• Soruşturma süreçlerinin yürütülmesi,
• Şüpheli/hatalı işlem tutanaklarının düzenlenmesi ve bildirilmesi,
• Sermaye Piyasası Kurulu nezdindeki savunmaların yönetilmesi,
• Risk izleme süreçlerinin yürütülmesi,
• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
• Hukuki süreçlerin takibi ve işlemlerin gerçekleştirilmesi,
• Vergi bildirimlerinin yapılması ve takibi,
• Müşterilerin net durum raporlarının oluşturulması,
• Maliye Bakanlığı’na yıllık mukimlik bildiriminin yapılması,
• MASAK beyan sürecinin yürütülmesi,
• Müşteri bilgilerinin sisteme kayıtlarının ve hesap açılış/kapanış işlemlerinin yapılması,
• Müşteri teminat tamamlama süreçlerinin yürütülmesi,
• Para çekme işlemlerinin yerine getirilmesi,
• Müşteri Stop Out raporunun oluşturulması,
• Müşteri işlemleri kapsamında hazine süreçlerinin yürütülmesi,
• İbra ve mutabakat süreçlerinin yürütülmesi,
• Müşteri desteği kayıtlarının saklanması,
• Arşivleme yapılması,
• Sözleşmelerin raporlanması,
• Müşteri işlem defterinin saklanması,
• Adres teyidinin sağlanması,
• Müşteri iletişim bilgilerinin güncellemelerinin yapılması,
• Vekâletname işlemlerinin yürütülmesi,
• Virman talimatlarının yerine getirilmesi,
• VİOP hesabı para işlemlerinin yürütülmesi,
• Ekstre gönderim raporunun tutulması,
• Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği bilgi formunun düzenlenmesi ve bildirilmesi,
• Şirket içi tutanak tutulması,
• Dava ve icra süreçlerinin yürütülmesi,
• Kara liste süreçlerinin yürütülmesi,
• Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun uyarınca İleti Yönetim Sistemi’ne veri
yüklenmesi.
amaçları ile işlenebilecektir. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan
kalmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza
edilecektir.
4. Kişisel Verilerin 3. Kişilere Aktarılması
4.1. Kişisel Verilerin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilere Aktarılması;
Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde
düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri yurt içinde ve yurt dışında
bulunan üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.
Kişisel verileriniz, soruşturma tutanaklarının iletilmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi, savunma
tutanaklarını iletilmesi, şüpheli/ hatalı işlem bildirimlerinin yapılması, vergi bildirimlerinin yapılması,
yıllık mukimlik bildiriminin yapılması, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği bilgi formunun iletilmesi ve
Şirket içi tutanakların bildirilmesi amacıyla, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, yetkili kamu kurum ve
kuruluşlarına aktarılabilmektedir.
5.Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması
Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka
aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin
muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari
tedbirleri almaktadır.
5.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı
Erişimi Engellemek İçin Alınan Teknik Tedbirler
BULLS Yatırım kişisel verilerinizi korumak amacıyla gerekli teknik, teknolojik güvenlik önlemlerini
almış olup olası risklere karşı kişisel verilerinizi koruma altına almıştır.
5.2. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı
Erişimi Engellemek İçin Alınan İdari Tedbirler
• KVK Kanunu’na ilişkin şirket çalışanlarının eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi,
• Kişisel veri aktarımının söz konusu olduğu durumlarda, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile
akdedilmiş sözleşmelere kişisel verilerin aktarıldığı tarafın veri güvenliğini yerine getireceğine ilişkin
kayıt eklenmesinin sağlanması,
• KVK Kanunu’na uyum için yerine getirilmesi gerekenlerin tespit edilmesi ve uygulamaları için iç
politikaların hazırlanması.
5.3. Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler
İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Şirketimiz
bu durumu en kısa sürede ilgili veri sahibine ve Kurul’a bildirecektir.
6.Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi
KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler resen veya kişisel veri
sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve bu Kanun dayanak alınarak oluşturacak ikincil
mevzuata göre yerine getirilecektir.
6.1. Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri
Gerekli hallerde, fiziksel olarak yok etme, yazılımdan güvenli olarak silme teknikleri kullanılır.
6.2. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Teknikleri
Kişisel verilere erişim ve saklama için erişim sınırlaması, yetki sınırlaması ile gerekli kontroller
sağlanmaktadır.
7. Müşteri’nin Sahip Olduğu Haklar
KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki
konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
d) Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
e) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f) Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların
silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etme.
Şirketimiz, KVK Kanunu’ndan doğan taleplerinizi “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” aracılığıyla
gerçekleştirecektir. Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi,
talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin
reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda
gerekçeleriyle bildirilir.
İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun
söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.
Aydınlatma Metni’nin en güncel haline internetten, www.bullsyatirim.com sitesinden, ulaşabilirsiniz.

Bulls Yatırım Asistan

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?