Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

 • Piyasa Verileri
 • BİST 100

  10733,55
 • USDTRY

  32,2074
 • EURTRY

  35,0200
 • EURUSD

  1,0873
 • AU ONS

  2438,09

Web Sitesi Asgari Unsurları

Duyuru İçin PDF   -   234 KB

MEVZUATSAL BİLDİRİMLER

SUNMAYA YETKİLİ OLUNAN HİZMETLER
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin "Geniş Yetkili Aracı Kurum" olarak Faaliyet İzinleri:
-Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti
-Halka Arza Aracılık Faaliyeti (Aracılık Yüklenimi)
-İşlem Aracılığı Faaliyeti
-Portföy Aracılığı Faaliyeti
-Sınırlı Saklama Hizmeti
-Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2018 tarih ve E.3740 sayılı yazıları ile feragat talebimiz olumlu karşılanarak
kaldıraçlı alım satım işlemlerinde portföy aracılığı faaliyet iznimiz iptal edilmiştir.
• LEHİNE FAALİYET GÖSTERİLEN KURULUŞU TANITICI BİLGİLER
Kurumumuzca lehine faaliyet gösterilen bir kuruluş bulunmamaktadır.
• YAPILAN İŞLEMLERİN ASGARİ UNSUR VE RİSKLERİ
İşlem yapmaya başlamadan çalışmayı düşündüğünüz Yatırım Kuruluşunun “Yetki Belgesi” olup olmadığını
kontrol ediniz. Yetki belgesine sahip olan yatırım kuruluşlarını www.spk.gov.tr ve/veya www.tspb.org.tr web
sitelerinden öğrenebilirsiniz. İşlemlerle ilgili risk bildirim formlarına web sitemizde bulunan “risk bildirim formu”
başlığından ulaşabilirsiniz.
• ALINAN KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA VE KULLANIM KOŞULLARI
Yatırımcı Bilgilerinin Kullanım Koşulları
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metnine web sitemizde Yasal Duyurular altında ulaşabilirsiniz.
Yatırımcı, sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca “Müşteri Tanıma” yükümlülüklerini yerine
getirmek ve yatırımcının işlemlerinin güvenliğini sağlamak üzere, Bulls Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş.’nin
kendisinden bilgi/belge talebinde bulunabileceğini ve kendisinden talep edilen bilgi/belgeleri gerçek, doğru ve
güncel olarak sunmakla yükümlü olduğunu kabul eder.
Yatırımcı, sermaye piyasasında gerçekleştireceği işlemlerde riskten korunmasının sağlanması için meslek, gelir,
risk tercihi gibi bilgileri de gerekli durumlarda Bulls Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş. ile paylaşacağını, tüm bu
bilgilerin güncelliğinin korunması amacıyla bilgilerinde meydana gelen her türlü değişiklikten Bulls Yatırım
Menkul DEĞERLER A.Ş.’yi haberdar edeceğini kabul eder.
Yatırımcı kendi adına hareket ettiğini ya da başka şahıslar adına hareket ediyorsa başka şahıslar adına hareket
ettiğini Bulls Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş.’ye beyan etmek zorundadır.
Bulls Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş., yasal zorunluluk bulunması halleri dışında, yatırımcının izni olmaksızın
yatırımcı bilgilerini üçüncü şahıs veya kurumlar ile paylaşmayacağını taahhüt eder.
Bulls Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş. yatırımcının hesabının güvenliğinin sağlanması ve/veya işlemlerin
gerçekleştirilmesi için teknik asgari gereklerin yerine getirilmesi amacıyla, yatırımcı bilgilerinin teyit edilmesini
talep edebilir.
Bulls Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş. teknik gereklilikler ve teknolojik gelişmeleri değerlendirmek suretiyle
Sistem ve Data Güvenlik Politikalarının güncelliğini sağlamakla yükümlüdür.
• EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ, TAKAS VE TASFİYELERE İLİŞKİN ESASLAR
Emir İletimi, İşlemlerin Gerçekleştirilmesi ve Takas veya Tasfiyenin Nasıl Yapılacağı işlem yapılacak sermaye
piyasası aracına ait ilgili çerçeve sözleşmeye istinaden belirlenmiş olup genel uygulama şu şekildedir:
Tanımlar:
Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu
Yatırım Kuruluşları Tebliği: III-39-1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ .
Elektronik İşlem Platformu: Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye sunulan ve Müşteri’nin internet, akıllı telefon,
bilgisayar, interaktif televizyon ve benzeri aygıtları kullanmak suretiyle elektronik ortamda Müşteri Hesaplarına
erişimine ve Müşteri Hesapları ile ilgili işlem yapmasına, Emir iletmesine imkan veren, yazılı olmayan her türlü
elektronik işlem platformu anlamına gelir.
Pozisyon Limiti: MÜŞTERİ’nin aynı dayanak varlığa bağlı tüm Türev Araç sözleşmeleri için alabileceği azami
pozisyon miktarı anlamına gelir.
• Emirlerin İletimi
Müşteri tarafından verilen emirler Bulls Yatırım Menkul DEĞERLER’e yazılı olarak iletilebilir. Bulls Yatırım
Menkul DEĞERLER, müşteriden emri yazılı olarak aldığında, ilgili mevzuata uygun şekilde düzenleyeceği Müşteri
Emir Formunun imzalı bir örneğini müşteriye vermekle yükümlüdür.
Müşteri, dilerse emirlerini Bulls Yatırım’a sözlü şekilde de iletebilir. Müşterilerden seanstan önce veya seans
sırasında telefon, faks, elektronik ortamda ya da benzeri şekillerde müşteri imzası olmaksızın emir alınabilir. Bu
emirlerin tümü Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca sözlü emir niteliğindedir. Bu şekilde sözlü olarak alınan
emirler, aşağıdaki esaslara tabiidir:
1. Sözlü emirlerde Bulls Yatırım Menkul DEĞERLER Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun şekilde “Müşteri Emir
Formu” düzenleyecek ve müşterinin talebi olması halinde, müşteriye emir alınış numarası verecektir.
2. Bulls Yatırım Menkul DEĞERLER, herhangi bir sözlü emiri uygulamadan önce yazılı olarak teyit edilmesini
istemek hakkına sahiptir.
3. Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayıt altına alınmış olan bu sözlü emirlere ilişkin olarak herhangi bir
ihtilaf halinde, müşterinin onayını içeren bu kayıtlar, ilgili işlemlerin delili olarak kabul edilir.
Bulls Yatırım Menkul DEĞERLER tarafından telefon ile alınan müşteri emirlerine ilişkin ses kayıtlarının, faks
yoluyla alınan emirlere ilişkin talimatın ve gün içinde faks ile iletilen tüm emirlerin Bulls Yatırım Menkul
DEĞERLER’a ulaştığı tarih ve zaman bilgilerini içeren toplu dökümün, internet üzerinden alınan emirler de dahil
her ne türlü olursa olsun elektronik ortamda diğer şekillerde alınan emirlerde tarih, zaman ve müşteri bazında
olmak üzere emri ileten müşterilere ilişkin IP (Internet Protokol) numaraları kayıtlarının, emri veren kaynağı
gösterecek şekilde gerekli elektronik log kayıtlarının, emri alan yatırım kuruluşlarınca tutulması ve elektronik
ortamda tutulan verilerin gerektiğinde yazılı hale dönüştürülebilecek şekilde tutulması zorunludur.
Alım veya satım emri vermesine rağmen herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğini iddia eden müşteri, emri
verdiğini ispatla yükümlüdür.
Yazılı ve sözlü olarak alınan tüm emirlerde, müşterinin talebi halinde emrin alınması sırasında müşteriye emir
alınış numarasının verilmesi zorunludur.
Bulls Yatırım’ın sermaye piyasası faaliyetleri dolayısıyla aldığı ve ürettiği elektronik olanlar da dahil her türlü
belgeyi, gerçekleşip gerçekleşmemesine bakılmaksızın müşteri emirlerine ilişkin tüm emir formlarını, elektronik
ortamda alınan emirleri ve bu emirleri ve bu emirlere ilişkin belgeler ile faks kayıtlarını düzenli ve tasnif edilmiş
bir biçimde mevzuatta belirlenen süre ile saklamaları zorunludur. Ses kayıtları için saklama süresi yine
mevzuatta belirtilmiştir.
• Emirlerin Gerçekleştirilmesi
Bulls Yatırım Menkul DEĞERLER, müşterinin fiyat, maliyet, hız, takas, saklama, karşı taraf ve benzeri
hususlardaki tercihlerini göz önüne alarak emir gerçekleştirme politikası çerçevesinde müşteri için mümkün
olan en iyi sonucu verecek şekilde özen ve sadakat borcu çerçevesinde emirleri yerine getirir.
Bulls Yatırım Menkul DEĞERLER, müşteri tarafından verilmiş olan bir emri işleme koymak istememesi halinde,
söz konusu emrin işleme konulmasının reddedildiğini, gerekçesi ile birlikte derhal en seri haberleşme vasıtasıyla
müşteriye bildirmekle yükümlüdür.
Müşterinin hesaplarında yapılan işlemler, işlemlerin yapılmasını takiben aynı anda müşteri tarafından Elektronik
İşlem Platformu üzerinden görüntülenebilecektir. Ancak bu durum, müşteri hesabının bakiyesi ve/veya Bulls
Yatırım Menkul DEĞERLER aracılığıyla gerçekleştirilen işlemler hakkında her zaman bilgi alma hakkını ortadan
kaldırmaz.
Müşteri, Çerçeve Sözleşme ekinde yazılı olarak aksine bir talimat vermedikçe, Bulls Yatırım Menkul DEĞERLER,
sermaye piyasası mevzuatının gerektirdiği tüm raporları, her takvim ayının son gününü takip eden 7 (yedi) gün
içerisinde Müşteri Bilgi Formunda belirttiği elektronik posta adresine e-posta yoluyla gönderecektir. Müşteri
tarafından herhangi bir işlem yapılmayan aylar için bu raporların gönderilmesi zorunlu değildir. Müşterinin,
hesap ekstrelerinin iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesini talep ettiği hallerde, gönderi masrafları müşteri
tarafından karşılanır.
Bulls Yatırım Menkul DEĞERLER’ın emir iletimine aracılık yapacağı İşlemlerde, Sermaye Piyasası Mevzuatı’na
uygun olarak müşteriye yapılacak bildirimlerin süresi içerisinde ve usulüne uygun şekilde yapılmasından, lehine
faaliyet gösterilen yetkili kuruluş sorumludur. Ancak müşterinin talebi halinde, hesapların açılması ve emirlerin
iletilmesi ile sınırlı olmak üzere ilgili bilgi ve belgeler Bulls Yatırım Menkul DEĞERLER tarafından müşteriye ibraz
edilecektir.
• Gerçekleştirilen Emirlerin Tasfiyesi
Hisse Senedi İşlemlerinde
Sermaye Piyasası Araçlarına ilişkin olarak verilen alım emirlerinde, müşteri, Bulls Yatırım Menkul DEĞERLER’ın
verdiği hizmetlerden doğan kurtaj, komisyon, hizmet bedeli ve benzeri her türlü alacağı da dahil olmak üzere bu
işlem için ödenmesi gereken bedelin tamamını müşteri hesabında bulundurmakla yükümlüdür. Ancak Bulls
Yatırım Menkul DEĞERLER, tamamen kendi takdir ve değerlendirmesine bağlı olarak müşteriye açacağı belirli
limitler dahilinde, işlem karşılığı bedel tamamen veya kısmen müşteri hesabında bulunmuyor olsa dahi,
müşterinin alım emrini işleme koyabilir. Bu halde söz konusu alım emrinin işleme konulmasından kaynaklanan
sorumluluk müşteriye aittir ve müşteri, işleme konulan İşlemden dolayı doğan ücret ve sair giderlerin tamamını
takas süresi içerisinde karşılamakla yükümlüdür.
Müşterinin satım emirlerinde ise, müşteri, emri verdiği anda satıma konu Sermaye Piyasası Aracı’nı müşteri
hesabında bulundurmak zorundadır. Ancak Bulls Yatırım Menkul DEĞERLER, tamamen kendi takdir ve
değerlendirmesine bağlı olarak müşteriye açacağı belirli limitler dahilinde, işlem karşılığı Sermaye Piyasası Aracı
tamamen veya kısmen müşteri hesabında bulunmuyor olsa dahi, müşterinin satım emrini işleme koyabilir. Bu
halde müşteri, en geç Takasbank tarafından belirlenen takas tarihi ve saati itibarıyla satışa konu Sermaye
Piyasası Aracı’nı müşteri hesabı’nda bulundurmakla yükümlüdür. Müşteri, Kredili işlem ve Açığa Satış
işlemlerinde yürürlükte bulunan mevzuata ve kurum prosedürlerine uymakla yükümlüdür.
VİOP İşlemlerinde
VIOP’da işlem gören sözleşmelerin takası Takas Merkezi olarak belirlenen Takasbank tarafından yapılmaktadır.
Takas; Borsada gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak ortaya çıkan sorumlulukların Takasbank’ın, alıcı (uzun
pozisyon sahibi) karşısında satıcı (kısa pozisyon sahibi), satıcı karşısında alıcı konumuna geçmesi suretiyle ilgili
mevzuat çerçevesinde Takasbank Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Takas Merkezi Uygulama Esaslarına ve BİAŞ
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) Uygulama Esaslarına bağlı olarak yerine getirilmektedir.
BİST Türev Sözleşmeleri, Bulls Yatırım Menkul DEĞERLER tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine
uygun olarak Günlük Uzlaşma Fiyatları üzerinden güncellenir ve müşteri hesaplarına yansıtılır. Müşteri
hesaplarının güncellenmesi neticesinde elde edilen kârlar müşteri tarafından çekilebileceği gibi müşterinin Bulls
Yatırım Menkul DEĞERLER nezdindeki hesabında da bırakılabilir.
İşlem Teminatlarının Teslim Esasları
Müşteri alım veya satım emri vermişse, nakit işlem teminatlarını işlem öncesinde Bulls Yatırım Menkul
DEĞERLER’in banka hesaplarına yatırmakla, nakit dışı teminatları ise Bulls Yatırım Menkul DEĞERLER’a
virmanlamakla yükümlüdür. Verilen alım veya satım emrinin yerine getirilmemesi ve akabinde söz konusu nakdi
tutarın müşteri tarafından talep edilmesi halinde, masrafları müşteriye ait olmak üzere, müşterinin Bulls Yatırım
Menkul DEĞERLER’a bildirdiği banka hesabına ödenebilir. Alım veya satım emrinin yerine getirilmesi
durumunda ise, müşterinin işlem öncesinde teminat olarak yatırmış olduğu tutar alım veya satım miktarından
mahsup edilir. Müşterinin bu işlem neticesinde bakiye borcunun kalması halinde Bulls Yatırım Menkul
DEĞERLER, söz konusu tutarı Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda belirtilen süre dâhilinde ödemesini müşteriden
isteyebilir.
Pozisyon Limitinin Aşılması
Müşterinin Pozisyon Limiti’ni aştığı hallerde, Bulls Yatırım Menkul DEĞERLER tarafından müşteriye elektronik
ortamda, telefon, elektronik posta veya faks ile limiti aşan pozisyonları kapatması için derhal bildirimde
bulunur. Müşteri bildirimde belirtilen süre içerisinde pozisyon azaltıcı işlemleri yapmakla yükümlüdür. Müşteri,
belirtilen süre içerisinde pozisyon azaltıcı işlemleri yapmadığı takdirde Bulls Yatırım Menkul DEĞERLER’un
müşterinin limiti aşan pozisyonlarını re’sen kapatabileceğini, kapatılan pozisyonların Bulls Yatırım Menkul
DEĞERLER tarafından belirleneceğini ve pozisyonların kapatılması nedeniyle oluşacak zararlardan müşterinin
sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.
Kurtaj Bedeli ve Komisyonlar
Müşteri, Bulls Yatırım Menkul DEĞERLER’ın, belirleyeceği kurtaj ve komisyon oranlarını uygulayacağını ve bu
uygulama neticesinde hesaplanacak tutarları Bulls Yatırım Menkul DEĞERLER’a ödemeyi kabul, beyan ve
taahhüt eder. Bulls Yatırım Menkul DEĞERLER, müşterinin aleyhine olacak şekilde kurtaj ve komisyon
oranlarında meydana gelen değişiklikleri müşteriye yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Müşteri, söz konusu
oranlara ilişkin değişiklikleri kabul etmediğini ve/veya Sözleşme’yi fesh etme hakkını kullanmak istediğini Bulls
Yatırım Menkul DEĞERLER’a, değişikliğin kendisine tebellüğ tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde
bildirmez ise, söz konusu değişikliğin tebellüğ tarihinden itibaren 5’inci (beşinci) iş gününün bitiminde
uygulanmaya başlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bulls Yatırım Menkul DEĞERLER’in komisyon
oranlarını müşteri lehine tek taraflı olarak değiştirme hakkı saklıdır.
• EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKALARI
Madde 1. Amaç
Bu doküman, Bulls Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş.’de İşlem Aracılığı Birimi ve Portföy Aracılığı Biriminin emir
gerçekleştirme politikalarını belirler
Bu süreçte görev alan tüm personel, faaliyet alanlarımızla ilgili T.C Kanunlarını, SPK mevzuatı, ilgili Borsa
kuralları ile şirket politika ve prosedürlerini bilmek ve istisnasız uygulamakla yükümlüdür.
Madde 2. Mevzuata Uygunluk
Aracılık faaliyetleriyle ilgili olarak; bu politikada belirtilen hususlar dışında hangi tür sermaye piyasası aracı için
aracılık yapılıyorsa o sermaye piyasası aracına ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulacaktır
Bu politika, iş akış prosedürleri ve sirkülerde belirtilen görevler ve sorumluluklarla ilgili en güncel tarihli
organizasyon şemasındaki görev tanımları dikkate alınacaktır.
Madde 3- Emir Gerçekleştirme Politikaları
1. İşlem Aracılığı Faaliyet İzniyle ilgili olarak;
İşlem aracılığı faaliyetinde emir iletimi; aracı kurum fixapi hatları, uzaktan erişim makineleri aracılığıyla ilgili
borsaya yapılacaktır
Kurumumuzda işlem yapacak bütün müşterilerin işlem yapacağı sermaye piyasası aracına ait sözleşmeyi, ilgili
risk bildirim formlarını ve diğer sözleşme eklerini imzalamış olması ve hesap açmaya ilişkin iş akış
prosedürlerinde belirtilen prosedürlere uygun olarak bir hesabının açılmış olması ve işlemlerini o hesap
üzerinden yapması gerekir. Aşağıdaki emir iletim ve gerçekleştirme süreçleri bu şartları sağlayan müşterilere
uygulanacaktır.
1.a Yurtiçi ve Yurtdışında Pay Piyasasında Yapılacak İşlemler:
Emir Girişleri
Müşteriler emirlerini seanstan önce veya seans sırasında şu yollarla gönderebilirler:
1. Telefon ve faks yoluyla emir iletebilir;
Bunlar sözlü emir niteliğindedir. Telefon emri veren müşteri ile müşteri temsilcisi arasında geçen tüm telefon
görüşmelerinin kayıtlı olması şarttır. Sözlü emirlerde ilişkin ses kayıtları kurum tarafından emir tarihinden sonra
gelen takvim yılı başından itibaren 3 sene süreyle saklanır. Bunun sağlanmasından Bilgi İşlem Bölümü
sorumludur. Faks yoluyla iletilen emirlere ilişkin talimatın, faks cihazı tarafından otomatik olarak yazılan,
göndericinin faks numarası, tarih ve zaman bilgilerini kapsaması zorunludur
2. Internet aracılığıyla emir iletebilir;
Web sitesi, mobil uygulamalar ve veri dağıtım firmalarının platformları üzerinden girilen emirler bu
kapsamdadır. Internet üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve müşteri bazında olmak üzere emri ileten
müşterilere ilişkin IP (Internet Protokol) numaraları kayıtlarının; her ne türlü olursa olsun elektronik şekillerde
alınan emirlerde emri veren kaynağı gösterecek şekilde gerekli elektronik log kayıtları tutulacaktır.
Yazılı ve sözlü olarak alınan tüm emirlerde, müşterinin talebi halinde emrin alınması sırasında müşteriye emir
alınış numarasının verilmesi zorunludur.
Alınan yazılı veya sözlü tüm müşteri emirleri bilgisayar ortamında düzenlenmiş olan "Müşteri Emri Formu"na
müteselsil sıra numarası izleyecek şekilde kaydedilecek, bu formlar esas alınarak seans öncesinde alınan tüm
müşteri emirleri, kurum merkezinde bilgisayar ortamında düzenlenen "Seans Takip Formu"na zaman önceliğine
göre otomatik olarak kaydedilecektir. Borsa'da seans sürerken alınan emirler de aynı şekilde "Seans Takip
Formu"na seans esnasında aktarılacaktır. Zaman önceliği esasına uyulmasını teminen, tüm emirler alınış
zamanına göre sıralanacaktır. Bu şekilde kaydedilen müşteri emirleri, yerine getirilmek üzere Borsa’ya
iletilecektir
Kurumun kendi nam ve hesabına yapacağı alım ve satımlar da yukarıdaki esaslara göre izlenecektir.
Alım veya satım emri vermesine rağmen herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğini iddia eden müşteri, emri
verdiğini ispatla yükümlüdür.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun belge kayıt düzeniyle ilgili yapılan düzenlemelere uyulacak, bu dökümanlar Takas,
Operasyon ve Saklama biriminde saklanacaktır. Gerçekleşip gerçekleşmemesine bakılmaksızın müşteri
emirlerine ilişkin tüm "Müşteri Emri Formları", elektronik ortamda alınan emirlere ilişkin belgeler ile faks
kayıtları ve internet de dahil olmak üzere elektronik ortamda alınan müşteri emirlerine ilişkin elektronik kayıtlar
yasal süresince saklanacaktır. Sözlü emirlerde ilişkin ses kayıtları emir tarihinden sonra gelen takvim yılı
başından itibaren 3 sene süreyle saklanacaktır. Saklanması gereken belge ve kayıtlardan ihtilaflı olanların ihtilaf
sonuçlanıncaya kadar muhafazası zorunludur
Müşterilerden yazılı emir alındığında ise müteselsil sıra numaralı "Müşteri Emri Formu"ndan en az iki örnek
düzenlenecek ve formun imzalı bir örneği müşteriye verilecektir
1.b Türev Piyasalarda Yapılacak İşlemler:
Emir Girişleri
Müşteriler emirlerini seanstan önce veya seans sırasında şu yollarla gönderebilirler:
1. Telefon ve faks yoluyla emir iletebilir; Bunlar sözlü emir niteliğindedir. Telefon emri veren müşteri ile müşteri
temsilcisi arasında geçen tüm telefon görüşmelerinin kayıtlı olması şarttır. Sözlü emirlere ilişkin ses kayıtları
kurum tarafından emir tarihinden sonra gelen takvim yılı başından itibaren 3 sene süreyle saklanır. Bunun
sağlanmasından Bilgi İşlem Bölümü sorumludur. Faks yoluyla iletilen emirlere ilişkin talimatın, faks cihazı
tarafından otomatik olarak yazılan, göndericinin faks numarası, tarih ve zaman bilgilerini kapsaması zorunludur.
2. Internet aracılığıyla emir iletebilir; Web sitesi, mobil uygulamalar, veri dağıtım firmalarının platformları ve
Tradexpress yazılımı üzerinden girilen emirler bu kapsamdadır. Internet üzerinden alınan emirlerde tarih,
zaman ve müşteri bazında olmak üzere emri ileten müşterilere ilişkin IP (Internet Protokol) numaraları
kayıtlarının; her ne türlü olursa olsun elektronik şekillerde alınan emirlerde emri veren kaynağı gösterecek
şekilde gerekli elektronik log kayıtları tutulacaktır.
Telefonla alınan emirlerin müşterinin telefondaki kişi olduğundan emin olunduktan sonra alınması ve mutlaka
kayıtlı telefondan alınması gerekmektedir.
Emir formu, müteselsil sıra numarası ile Seri V, No:51 Aracı Kuruluşların Türev Araçların
Alım Satımına Aracılık Faaliyetlerinde Düzenleyecekleri Belgeler Ve Kayıt Düzeni Hakkında
Tebliğ Madde 5’te öngörülen aşağıdaki bilgileri taşıyacaktır:
-Kısa yada uzun pozisyon olduğu,
-Sözleşmenin tipi (vadeli işlem sözleşmesi veya opsiyon sözleşmesi olduğu),
-Opsiyon sözleşmesi ise alım yada satım opsiyonu olduğu,
-Ters işlem (T) veya yeni bir pozisyon açmak (YP) istendiği,
-Sözleşme adedi,
-Sözleşmenin tanımı,
-Fiyat ve emir türü,
-Emrin geçerlilik süresi,
-Emrin verildiği seans,
-Hesap tipi (müşteri, global hesap vs.),
-Müşteri hesap numarası,
-Tarih ve zaman,
-Müşterinin ad-soyadı yada unvanı ile imzası,
-Emri alan aracı kuruluş görevlisinin adı,soyadı ve imzası,
-İşlem yapılacak borsa, Pazar ve takas kurumu,
-İşlem yapılacak para birimi (Türk Lirası, ABD Doları ve diğer)
-Emirlerde fiyat ve miktar veya bunların belirlenme şekli ile emrin geçerlilik süresi
hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde açıkça yer alır
Emir formları müteselsil sıra numarası taşıyacak şekilde düzenlenir.
Emrin Borsa’ya iletilmesinden sonra Borsa yönetmeliği çerçevesinde yapılabilecek değişiklikler dışında emir
değiştirilemez veya geri alınamaz
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Belge Ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğlerinde yer alan belge kayıt düzeniyle ilgili
yapılan düzenlemelere uyulacak, bu dökümanlar Takas, Operasyon ve Saklama biriminde saklanacaktır.
Gerçekleşip gerçekleşmemesine bakılmaksızın müşteri emirlerine ilişkin tüm "Müşteri Emri Formları", elektronik
ortamda alınan emirlere ilişkin belgeler ile faks kayıtları ve internet de dahil olmak üzere elektronik ortamda
alınan müşteri emirlerine ilişkin elektronik kayıtlar yasal süresince saklanır. Sözlü emirlerde ilişkin ses kayıtları
emir tarihinden sonra gelen takvim yılı başından itibaren 3 sene süreyle saklanır. Saklanması gereken belge ve
kayıtlardan ihtilaflı olanların ihtilaf sonuçlanıncaya kadar muhafazası zorunludur. Elektronik kayıtlar ve ses
kayıtlarının muhafazasından Bilgi İşlem Birimi, diğer belge ve kayıtların saklanmasından ise Takas, Operasyon ve
Saklama Birimi sorumludur
Müşterilerin verecekleri alım satım emirleri, aşağıda belirtilen risk kontrolleri sonrasında kabul edilmeyebilir. Bu
durumda derhal müşteriye bilgi verilmesi gereklidir.
Emir formu risk kontrolleri,
a)Müşteri ve Kurum bazında pozisyon limiti kontrolü
b)Müşteriye limit tanımlanmış ise, limit bazında kontrol
c)Başlangıç teminatının kontrolüdür.
Kabul edilen emirler için emir formu düzenlenir, yazılı emirlerde bir nüshası emri veren müşteriye verilir. Diğer
nüshası, Takas, Operasyon ve Saklama Birimince saklanır
Müşterilerden alınan emirlerin geçerlilik süresi müşteri ile serbestçe belirlenmekle birlikte borsaya iletilen
emirlerin Borsada geçerlilik süresini Borsa belirler veya bu sürenin emri veren tarafından belirlenmesine imkan
sağlayabilir. Bu durumda emirler, emri verenin talebi doğrultusunda günlük olarak veya belirli bir tarihe kadar
geçerli olarak verilebilir
Emirlerin belirlenen süre içerisinde gerçekleşmemesi durumunda emirler geçerliliklerini kendiliğinden yitirir.
Emir Büyüklükleri
Piyasada işlem gören sözleşmelerin türlerine ve işlem esaslarına göre Pazarlar oluşturulmuştur. Borsada işlem
gören bütün sözleşmeler bu pazarlara kote edilirler. Bir defada girilebilecek pasif emir büyüklüğü Borsa
tarafından iletilen esaslar çerçevesinde belirlenir. Belirli büyüklüğün üzerindeki alım satım emirleri özel emir
pazarında işlem görür.
Emrin Fiyat ve Miktar Belirlenme Şekilleri:
Müşteri emirlerinde alım veya satım fiyatları “piyasa fiyatlı”, “limitli”, “uzlaşma fiyatlı” ya da “zarar durdurmalı”
olmak üzere dört türlü belirlenebilir
a)Piyasa Fiyatlı Emir: Piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlayarak alım veya satım yapılmasını
öngören emirdir
b)Limitli Emir: Alım veya satımın müşteri tarafından belirlenmiş sabit bir fiyattan gerçekleştirilmesini öngören
emirdir. Limitli alım emrinde, piyasa fiyatından veya piyasa fiyatının altındaki fiyattan; limitli satım emrinde ise
piyasa fiyatından veya piyasa fiyatının üstündeki fiyattan işlem yapılabilir.
c)Uzlaşma Fiyatlı Emir: İlgili günde oluşan uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek üzere verilen emirdir
d)Zarar Durdurmalı Emir: Mevcut bir pozisyonla ilgili olarak piyasadaki fiyatların aleyhte gelişmesi halinde,
zararın sınırlandırılması amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir düzeye ulaşması halinde piyasa fiyatlı veya limitli
emir haline gelen emir türüdür. Müşteri emirlerinde yukarıda sayılanların dışında da fiyat belirleme yöntemleri
kullanılabilir
Gerçekleşen Emirlerin Tasfiyesi
Emir alım aşamasında yapılan kontrollerin ardından belirtilen kriterleri karşılamayan emirler borsaya iletilmez.
Bu kriterleri taşıyan gerek Müşteriler gerekse portföy için verilen emirler, ‘Türev Piyasalar Emir Takip Formu’ na
alınış sırasına göre kaydedilir. Bu formda verilen sıra numarası müşterinin talep etmesi halinde müşteriye
bildirilir. Emirler borsaya ‘zaman’ önceliği gözetilerek iletilir. Belirli bir işlem tarihi veya fiyat için koşul
taşımayan emirler, diğer emirlere göre daha önceliklidir. Zaman önceliği ve koşullar açısından eşitliğin söz
konusu olduğu emirler arasında, müşteri emirleri, aracı kuruluşun kendi portföyü için verdiği emirden önce
borsaya iletilir. Seans bitiminde gerçekleşen emirler ‘Türev Piyasalar Emir Takip Formu’ndaki ilgili bölüme
işlenir. Geçerlilik süresi bir günden uzun emirlerden verildiği gün gerçekleşmeyenler, izleyen günlerde ‘Türev
Piyasalar Emir Takip Formu’na kaydedilir.
Telefon ile alınan müşteri emirlerine ilişkin ses kayıtlarının; faks yoluyla alınan emirlere ilişkin talimatın ve gün
içinde faks ile iletilen tüm emirlerin aracı kuruluşa ulaştığı tarih ve zaman bilgilerini içeren toplu dökümün;
internet üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve müşteri bazında olmak üzere emri ileten müşterilere ilişkin
IP (Internet Protokol) numaraları kayıtlarının; her ne türlü olursa olsun elektronik ortamda diğer şekillerde
alınan emirlerde emri veren kaynağı gösterecek şekilde gerekli elektronik log kayıtlarının tutulması zorunludur.
Yazılı belgelerin saklanmasından Takas, Operasyon ve Saklama Bölümü, elektronik ortamda iletilen emirlerin IP
kayıtları ve ses kayıtlarının saklanmasından ise Bilgi İşlem Bölümü sorumludur.
Gerçekleşen emirler, müşteriye en geç gün sonunda bildirilir. Aynı gün, alınan ve satılan sözleşmelerin cins,
miktar, fiyat veya primi ile müşteriye tahakkuk ettirilen komisyon ve gider karşılıklarını gösterecek şekilde
düzenlenecek “Türev Araçları Alım Satım Teyit Formu” müteselsil numara taşıyacak şekilde düzenlenerek
müşteriye gönderilir. Bu gönderimler Bilgi İşlem Birimi’nin sorumluluğundadır
Teminat tamamlama çağrısına uyulmaması veya Borsa yönetmeliğinde öngörülen diğer nedenlerle pozisyonları
Kurum veya Borsa tarafından re’sen kapatılan müşterilere gerçekleştirilen işlemler hakkında Kurum tarafından
ivedilikle bilgi verilir.
1.c Borçlanma Araçları ve Repo –Ters Repo Piyasası işlemleri
Müşteri hesaplarındaki her hangi bir emre konu olmamış gün sonu alacak bakiyelerinin değerlendirilmesi
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri III-45.2 Aracı Kurumlar Tarafından Yapılacak Repo Ve Ters Repo İşlemlerine
İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak, Bulls Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş. ile müşteri arasında
akdedilen çerçeve sözleşmelerine istinaden, gün içinde herhangi bir müşteri emrine konu olmayan ve gün sonu
itibarıyla alacak bakiye veren müşteri hesaplarındaki alacaklar, kurumun genel işletme politikaları ile müşterinin
tercihleri doğrultusunda, ters repo veya Takasbank para piyasasında, toplu olarak veya müşteri bazında
değerlendirilir.
Müşteri bakiyelerinin Borsa İstanbul nezdindeki repo piyasasında ,Takasbank Para Piyasası, Vadeli İşlemler ve
Opsiyon Borsası veya benzeri piyasalarda değerlendirilmesi işlemleri Operasyon Birimince gerçekleştirilir.
Ayrıca müşteri talimatına istinaden yapılan işlemlerde:
- Müşteri Temsilcileri tarafından alınan müşteri talimatlarında, öncelikle hesap bilgileri ve hesap bakiyesi
kontrol edilir.
- Müşteri işlem talepleri, Operasyon Birimine iletilir. Müşteri emrini direkt Operasyon birimini arayarak da
gerçekleştirebilir. Emirler sadece kayıtlı telefonlardan alınacaktır.
- Müşteri adına yapılacak işlemlerdeki alt limit, Operasyon Birimi tarafından belirlenir.
- Müşteriye, piyasa hakkında genel bilgi verilerek, müşteriden borsaya iletmek üzere fiyat bilgisi istenir.
Müşteriden alınan emir Operasyon Birimi tarafından Otas yardımı ile direkt piyasaya iletilir. Bulls Yatırım
Menkul DEĞERLER, kendi tahvil portföyünden satışı nadir olarak gerçekleştirilir. İşlem teyitleri yine müşteriye
dönülerek iletilir.
• SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI, BORSA VE PİYASA BİLGİLERİ
Sermaye Piyasası Araçları için www.spk.gov.tr adresinden Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları’nı inceleyiniz.
Borsa ve piyasa bilgileri için www.borsaistanbul.com adresinde “Ürünler ve Piyasalar” başlığını inceleyiniz.
• PROFESYONEL MÜŞTERİLERİN YARARLANAMAYACAĞI HÜKÜMLER
Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında ifade edilen, profesyonel
müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine aşağıda yer verilmiştir:
1.Yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir:
Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “müşteri ile saklamacı kuruluş arasında mutabakat” başlıklı 68
inci maddesinin birinci fıkrasına göre saklama hizmeti sunulan müşteriler ile saklamaya yetkili
yatırım kuruluşunun iç kontrolden sorumlu birimi veya personeli tarafından müşteriye ait
sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik
ortamda mutabakat sağlanması zorunludur. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca profesyonel
müşterilerden yazılı onay alınması durumunda birinci fıkrada yer alan mutabakatın yapılması
zorunlu değildir.
2. Sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim
yapılmak zorunda değildir:
Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “müşteri varlıklarına ilişkin bildirim” başlıklı 69 uncu maddesinin
birinci fıkrasına göre saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşterilere ait sermaye
piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak müşterilere Kurulun belge ve kayıt
düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir bildirim yapılması esas
olup, bildirim yapılmaması hususunda profesyonel müşterilerle sözleşme imzalanması veya
bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilmesi mümkündür.
3. Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir:
Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin “uygunluk testi” başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına
göre yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında
yalnızca genel müşterilere uygunluk testi yapması zorunludur.
4. Yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri
hakkında bilgilerin alınması yeterlidir:
Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “Yerindelik Testi” başlıklı 40. maddesinin dördüncü fıkrasına
göre talebe dayalı olarak kabul edilenler hariç olmak üzere profesyonel müşteriler ile ilgili
olarak;
- Müşterinin mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup
olmadığına ilişkin olarak; gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı,
- Müşterinin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri
anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığına ilişkin olarak; müşterinin yaşı ve mesleği,
eğitim durumu, genel ya da profesyonel müşteri olduğu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere
konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığı
hakkında bilgilerin alınması zorunlu değildir (ilgili maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c)
bendinde yer alan bilgiler).
5. Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri talep halinde açıklanır:
Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin “müşteriye risklerin bildirilmesi yükümlülüğü” başlıklı 25.
maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık faaliyeti
kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan önce birinci fıkra uyarınca yapılan genel
risk bildirimine ek olarak üçüncü fıkrada belirtildiği üzere işleme konu sermaye piyasası
araçlarının risklerini müşteriye açıklamak ve açıklamaların müşteri tarafından okunup
anlaşıldığına dair yazılı bir beyan almak zorundadır. Aynı maddenin yedinci fıkrasında ise
profesyonel müşterilerin talep etmesi durumunda yatırım kuruluşunun ikinci ve üçüncü
fıkralar kapsamındaki açıklamaları yapmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.
• ACİL DURUMLARDA KULLANILABİLECEK İLETİŞİM BİLGİLERİ VE RİSKLERİ AZALTACAK TEDBİRLER
Acil ve Beklenmedik Durum İş Sürekliliği Planı’mıza web sitemizden ulaşabilirsiniz.
• “SAYFADA VERİLEN BİLGİLERİN GENEL NİTELİKTE OLDUĞUNA VE MÜŞTERİLERİN ALIM SATIM KARARLARINI
DESTEKLEYEBİLECEK YETERLİ BİLGİNİN SAYFADA OLMAYABİLECEĞİNE" İLİŞKİN AÇIKLAMA
Bu sitede verilen bilgiler Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacıyla
hazırlanmıştır. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti
edilemez; içerik haber vermeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
tarafından güvenilir olduğunu düşündüğü fakat bağımsız olarak doğrulanmamış
kaynaklardan alınmıştır. Bu bilgilerin kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek hatalardan
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Burada yer alan bilgiler, bir yatırım tavsiyesi,
yatırım aracının alım-satım önerisi veya getiri vaadi değildir ve yatırım danışmanlığı
kapsamında değerlendirilemez. Bu bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi mali
durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
doğurmayabilir. Yatırım Danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri,
mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı
Sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada verilen bilgiler genel nitelikte olup ve
müşterilerin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgi bu sayfada bulunmayabilir.
• KULLANILAN BİLGİSAYAR AĞI VE ŞİFRELEME SİSTEMİNİN OLASI RİSKLERİ VE GÜVENLİĞİ
Bilgi işlem sistemimiz günlük olarak yedeklenmekte ve her gün acil durum planımızda belirtilmiş olan alternatif
merkezde yedeklenmekte, geri dönüş testleri yapılmaktadır. Sistemimizin güvenliği dışarıdan içeri
bağlantılarda Firewall-Proxy güvenlik sistemi ile korunmakta, web sitemizde yapılan işlemlerin güvenliği de SSL
şifreleme ile sağlanmaktadır. Güvenlik altyapımız saldırı algılama kabiliyetine sahiptir ve belirli kriterlere göre
gelen saldırıyı engellemektedir. Kullanıcı sistemlerimizde tüm engellemelere rağmen sorun yaşamamak adına
antivirüs ve güvenlik yazılımı kullanılmakta ve sürekli ve otomatik olarak güncellenmektedir. Tüm sunucu ve
kullanıcı bilgisayarları her hafta belirli günlerde güvenlik taramasından geçirilmekte ve işletim sistemi
güncellemeleri var ise yüklenmektedir.
• KULLANILAN İŞLEM PLATFORMLARI VE BİLGİSAYAR AĞININ ÖZELLİKLERİ, VARSA RİSKLERİ VE GÜVENLİK
TEDBİRLERİ, PLATFORMDA MEYDANA GELEBİLECEK RİSKLERE KARŞI ALTERNATİF İLETİŞİM YÖNTEMLERİ
Web sitesindeki ve diğer platformlardaki riskler tamamen kullanıcı ve müşterilerin alması gereken önlemlere
bağlıdır. Kullanıcı adı ve parolaların bir başkası ile paylaşılmaması, ortak kullanıma açık olan otel kafeterya vb.
yerlerde browser ların kullanıcı adı ve parola kayıtlarının kesinlikle yapılmaması, eğer mümkün ise genel olarak
bir güvenlik zafiyetine sebep olabileceğinden ortak kullanıma açık olan bilgisayardan finansal işlemlerin
yapılmaması tavsiye edilmektedir. Ayrıca kullanıcıların, işlem yaptıkları kişisel bilgisayarlarını kötü amaçlı
yazılımlara karşı korumaları ve güncel tutmaları kendi güvenlikleri için önem arz etmektedir. Bulls Yatırım
Menkul Değerler A.Ş olarak hiçbir müşterimizden kullanıcı adı yada parola bilgilerini e-mail yada sms yolu ile
hiçbir zaman paylaşılması istenmemektedir. Bu tür e-mail yada sms lere kesinlikle itibar edilmemeli ve böyle bir
durumda temsilciniz ile irtibata geçmeniz sizin güvenliğiniz için önem arz etmektedir.
Alternatif iletişim yöntemlerine web sitemizde bulunan Acil ve Beklenmedik Durum İş Sürekliliği Planı’ndan
ulaşabilirsiniz.
BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) İşlemleri Emir Gerçekleştirme Politikası
Bu politika ve prosedürler Faaliyet Birimlerinin İşleyişine İlişkin İş Akış Prosedürleri ‘ne ek olarak hazırlanmıştır.
TEFAS Platformu üzerinden yapılacak işlemlerde de “Faaliyet Birimlerinin İşleyişine İlişkin İş Akış Prosedürleri “
içinde yer alan Genel emir gerçekleştirme politikalarına ve Emir Alımı, Gerçekleştirilmesi ve Diğer Esaslara
uyulacak ve TEFAS Platform’ da gerçekleştirilecek işlemlerin Sermaye Piyasası Kurulu ’nun (SPK) düzenlemeleri
ve Kurul tarafından çıkarılan yönetmelik, yönerge ve prosedür gibi her türlü düzenleme ve ilgili mevzuat
hükümlerine ve sözleşme şartlarına uygun olması sağlanacaktır. Bunun sağlanmasından İşlem Aracılığı Birim
Yöneticisi sorumludur. Belge Kayıt Düzenine uygunluğunun sağlanmasından Operasyon Birim Yöneticisi
sorumludur. Elektronik kayıtlar ve ses kayıtlarının muhafazasından Bilgi İşlem Birimi, diğer belge ve kayıtların
saklanmasından ise Operasyon Birimi sorumludur.
Emir iletimi; aracı kurum fixapi hatları aracılığıyla ilgili platforma yapılacaktır. Kurumumuzda işlem yapacak
bütün müşterilerin işlem yapacağı sermaye piyasası aracına ait sözleşmeyi, ilgili risk bildirim formlarını ve diğer
sözleşme eklerini imzalamış olması ve hesap açmaya ilişkin iş akış prosedürlerinde belirtilen prosedürlere uygun
olarak bir hesabının açılmış olması ve işlemlerini o hesap üzerinden yapması gerekir. Aşağıdaki emir iletim ve
gerçekleştirme süreçleri bu şartları sağlayan müşterilere uygulanacaktır.
Müşteriler emirlerini web sitesi üzerinden gönderecektir. Internet üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve
müşteri bazında olmak üzere emri ileten müşterilere ilişkin IP (Internet Protokol) numaraları kayıtlarının; her ne
türlü olursa olsun elektronik şekillerde alınan emirlerde emri veren kaynağı gösterecek şekilde gerekli
elektronik log kayıtları tutulacaktır. Bunun sağlanmasından Bilgi İşlem Bölümü sorumludur.
- Fon alım-satım işlemlerinde uygulanacak olan Komisyon oranları pay piyasası komisyon oranları ile aynıdır ve
Menkul Kıymet Alım-Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmede belirtilmiştir. Ücret ve Komisyon oran-tutarlarında
müşteri aleyhine değişiklikler olması halinde müşteriye bildirim yapılır.
- TEFAS gerçekleşen müşteri talepleri bildirim kapsamında, internet şubesinde ekstre olarak alınabilir. Ayrıca
aylık olarak müşteriye çerçeve sözleşmesindeki tercihi doğrultusunda posta veya mail olarak gönderilir.
- TEFAS kapsamında fon verilerine ilişkin oluşturulacak portalda yer alan veri ve analizlerle ilgili olarak
Şirket’imizin sorumluluğu bulunmamaktadır.
- Kasıt ve ağır ihmal durumları hariç olmak üzere teknik arıza veya sair sebeplerle TEFASP’ de işlemlerin
gerçekleşmemesi halinde müşteri, Kurum’u sorumlu tutulamayacağını kabul etmiş sayılır.

- Müşterinin Temerrüde düşmesi halinde Şirketimiz, teminat konusu Fon kıymetlerini herhangi bir ön şartı
yerine getirme yükümlülüğü olmaksızın paraya çevirerek alacağını karşılama hakkına sahiptir.
- Yatırımcı işlem yapmak üzere Kurum’dan aldığı hesap numarası ve şifresini gizli tutmak ile yükümlüdür. Aksi
takdirde, yatırımcı hesap numarası ve şifresinin üçüncü kişiler tarafından kullanılması suretiyle gerçekleştirilen
tüm işlemler yatırımcı tarafından gerçekleştirilmiş sayılacak ve tüm sonuçları yatırımcıya ait olacaktır. Yatırımcı
tarafından şifrenin üçüncü kişilerce öğrenildiği, çalındığı veya kullanıldığının Kurum’a bildirilmesi üzerine Kurum,
mümkün olan en kısa sürede söz konusu şifrenin kullanılarak emir ve talimat verilmesini engelleyecek tedbirleri
alır.
- TEFAS Fon Alış Talebi için hesapta gerekli TL sistem tarafından valör günü (işlem saatlerinde) alınır.
- Alışı istenen Fon tutarının bedeli, valör tarihinde bulunmadığı takdirde temerrüt uygulaması yerine getirilir.
- Müşterinin Temerrüde düşmesi halinde Şirketimiz, teminat konusu Fon kıymetlerini herhangi bir ön şartı
yerine getirme yükümlülüğü olmaksızın paraya çevirerek alacağını karşılama hakkına sahiptir.

Bulls Yatırım Asistan

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?